BLOG

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Polskie prawodawstwo korzystniejsze dla frankowiczów

Po korzystnych dla frankowiczów wyrokach TSUE, kolejne nowelizacje krajowego prawodawstwa przynoszą pozytywne zmiany dla kredytobiorców. Tym razem chodzi o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które powinny ułatwić dochodzenie przed sądem swoich praw w sporach z bankami. Na ich mocy część spraw frankowych mogą przejąć sądy rejonowe, a bankom będzie trudniej stosować „triki”, utrudniające i przeciągające postępowanie.

Nowe przepisy, dotyczące postępowania cywilnego, weszły w życie 1 lipca 2023 r. Odnoszą się m.in. do przyspieszenia postępowań sądowych, wprowadzają także rozwiązania, które ułatwiają stronom i ich pełnomocnikom kontakt z sądem. Zmiany obejmują również doprecyzowanie zasad tzw. doręczeń komorniczych oraz przepisy związane z planowaniem rozprawy i dokonywaniem przez sąd pouczeń. Główny cel, jaki przyświecał ich wprowadzeniu, to przyśpieszenie i usprawnienie prowadzenia spraw cywilnych i gospodarczych. Zmiany mają także wpływ na sytuację konsumentów, bowiem wzmacniają ich pozycję procesową wobec przedsiębiorców.

Jakie zmiany dla frankowiczów?

Wśród znowelizowanych przepisów są i te, które bezpośrednio przełożą się na tok spraw dotyczących kwestii kredytów hipotecznych denominowanych albo indeksowanych do franka szwajcarskiego.

Jedna ze zmian dotyczy podniesienia wartości przedmiotu spraw toczących się przed sądami okręgowymi. Dotychczas wynosiła ona minimalnie 75 tys. zł, a po nowelizacji to 100 tys. zł. Sprawami, w których wartość przedmiot sporu jest niższa niż 100 tys. zł, zajmą się sądy rejonowe. Oznacza to, że wnioski o roszczenia wobec banków, które nie sięgają 100 tys. zł, można kierować do sądów rejonowych. Tym sposobem tego rodzaju postępowania nie będą skupiać się wyłącznie w sądach okręgowych, ale będą rozłożone na więcej sądów, w tym rejonowe. Dzięki temu pojawia się szansa na uniknięcie „zatykania” sądów, co może przełożyć się na szybsze rozpatrywanie pozwów wnoszonych przez kredytobiorców.

Koniec gry na zwłokę

Kolejna istotna zmiana odnosi się do przedstawiania materiału dowodowego. Po zmianie przepisów, przedsiębiorca – w wypadku frankowiczów to bank – został zobowiązany do przedkładania całego materiału dowodowego na początku postępowania, najpóźniej na posiedzeniu przygotowawczym. To bardzo istotna zmiana, bo dotąd częstą i powszechną praktyką stosowaną przez banki było przedstawianie nieistotnych i nic nie wnoszących dokumentów na kolejnych etapach postępowania. Sąd musiał się z nimi zapoznawać, co przeciągało bieg sprawy.

Nowe przepisy nakładają także obowiązki na przedsiębiorców, którzy występują z powództwem. Chodzi o to, że przed tym muszą podjąć próbę dobrowolnego rozwiązania sporu. Jeśli tego nie zrobią, uchylą się od tego działania albo będą brać w nim udział w złej wierze, sąd ma możliwość obciążyć ich kosztami procesu w całości lub części niezależnie od wyniku sprawy. W uzasadnionych przypadkach może nawet podwoić te koszty. Taka procedura będzie dotyczyć np. spraw, w których banki wystąpią z roszczeniami wobec klientów.

Uniknąć paraliżu sądu

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, które weszły w życie 1 lipca 2023 r., poszerzają także katalog niedopuszczalnych wniosków o wyłączenie sędziego. Ma być to sposób na wyeliminowanie składania wniosków o wyłączenie wszystkich sędziów danego wydziału albo wręcz całego sądu, także w przypadku, kiedy ci sędziowie nie są nawet w najmniejszym stopniu zaangażowani w prowadzenie sprawy. Te przepisy mogą zahamować potencjalną pokusę pełnomocników banków, żeby zagrywką proceduralną komplikować i przeciągać np. sprawę dotyczącą unieważnienia umowy kredytowej w CHF albo uzyskania odszkodowania przez frankowicza.

To nie pierwsza zmiana Kpc w ostatnim czasie, która ma znaczenie dla klientów posiadających zobowiązanie kredytowe w szwajcarskiej walucie. Na początku tego roku wprowadzono przepis, w myśl którego pozwy dotyczące tego rodzaju kredytów można składać wyłącznie w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorcy. Przed zmianami można było to robić również w miejscowościach, w których swoją siedzibę ma bank. Ponieważ większość posiada ją w stolicy, frankowe pozwy szerokim strumieniem płynęły do XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dobre rady dla frankowiczów

Dotychczasowe orzecznictwo sądów, przyznające rację konsumentom w sporach z bankami, korzystne dla frankowiczów wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, krajowe regulacje mające ułatwić prowadzenie postępowań w sprawach kredytowych. To tylko niektóre przesłanki, które przemawiają za tym, żeby klienci uwikłani w toksyczne zobowiązania frankowe nie czekali dłużej, ale śmiało zawalczyli o swoje. Warto pamiętać, że umowę mogą także unieważnić ci, którzy uregulowali już swój kredyt.

Pierwszy krok to kontakt z dobrą i doświadczoną kancelarią prawną, która może poszczycić się wygranymi na rzecz frankowiczów. Skuteczny zespół, specjalizujący się w sprawach finansowych, przeanalizuje umowę z bankiem, a następnie oszacuje, ile można wygrać. Zaplanuje również działania, które doprowadzą do zwycięstwa w sądowym sporze. Nasza kancelaria wspiera frankowiczów w całym kraju, pomagając im skutecznie uwolnić się od toksycznej relacji z bankiem.

Oceń tą stronę

Podziel się treścią z innymi:

Facebook
Twitter
LinkedIn