BLOG

Sprzedaż Nieruchomości Objętej Kredytem

Sprzedaż nieruchomości objętej kredytem hipotecznym we frankach szwajcarskich ewentualnie wcześniejsza spłata kredytu, nie są przeszkodą aby dochodzić swoich roszczeń przed Sądem Powszechnym.

Pomimo wstąpienia powyższych okoliczności, w umowie kredytu nadal są tzw. „klauzule abuzywne”. W tym miejscu przypomnieć należy definicję niedozwolonych postanowień umownych/”klauzul abuzywnych”, zgodnie z treścią art.  3851 kodeksu cywilnego:  

§  1. 

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

§  2. (…)

§  3. 

Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

§  4. (…)”

Konsument pomimo sprzedaży nieruchomości czy wcześniejszej spłaty może w dalszym ciągu żądać unieważnienia umowy kredytu w całości, tym samym żądać aby umowa została uznana za niezawartą. Zgodnie z teorią dwóch kondykcji (roszczenia Frankowicza i banku są oddzielne), bank musi oddać konsumentowi /frankowiczowi wszystkie wpłacone przez niego raty i opłaty, a Frankowicz musi następnie zwrócić do banku, tylko kwotę wypłaconego kredytu — bez odsetek, marż prowizji i przeliczania złotego na franka. W ocenie Kancelarii pozywanie banków jest zasadne z uwagi na możliwość odzyskania nadpłaconych rat przez konsumenta będących konsekwencją wzrostu kursu franka szwajcarskiego.

Unieważnienie umowy kredytu przez Sąd daje również możliwość wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej i szybką sprzedaż mieszkania/domu. Należy pamiętać, że banki często nie wyrażają zgody na sprzedaż nieruchomości. Z obserwacji stanów faktycznych Klientów bardzo często mają oni problem ze sprzedażą nieruchomości, która jest jeszcze obciążona kredytem we frankach, wynika to stąd, że mimo wielu lat spłaty kredytu, przez gwałtowny wzrost kursu franka szwajcarskiego, saldo zadłużenia, wciąż jest wyższe niż wartość nieruchomości. Z uwagi na przedmiotową okoliczność Kancelaria rekomenduje konsumentom/frankowiczom dochodzić swoich roszczeń w stosunku do Banku w postępowaniu sądowym (po ocenie stanu faktycznego oraz treści umowy kredytowej).

Oceń tą stronę

Podziel się treścią z innymi:

Facebook
Twitter
LinkedIn